Õppekorraldus

Täienduskoolituse õppekorralduse alused
 1. 1. Üldsätted
 2. 1.1. Digital Merchant Partner OÜ (reg. kood 14994843) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
 3. 1.2. Digital Merchant Partner OÜ on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab täienduskoolitust turunduse ja e-kaubanduse valdkonnas.
 4. 1.3. Õppetöö toimub aastaringselt ja koolituste ajad määratakse kokkuleppel kliendiga. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 5. 1.4. Koolitused toimuvad grupikoolitusena.
 6. 1.5. Asjaajamiskeelteks ja õppekeelteks on eesti ja inglise keeled.
 7. 1.6. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
 8. 1.6.1. õppekava nimetus;
 9. 1.6.2. õppekavarühm;
 10. 1.6.3. õpiväljundid;
 11. 1.6.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 12. 1.6.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 13. 1.6.6. õppe sisu;
 14. 1.6.7. õppekeskkonna kirjeldus;
 15. 1.6.7. õppekeskkonna kirjeldus;
 16. 1.6.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 17. 1.6.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 18. 1.6.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 19. 2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
 20. 2.1. Digital Merchant Partner OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.
 21. 3. Koolitusele registreerumine ja grupi komplekteerimine
 22. 3.1. Koolitusele registreerumine
 23. 3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel mihkel@digitalmerchant.ee või telefoni teel 58 013 575.
 24. 3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Digital Merchant Partner OÜ kontaktmeililt mihkel@digitalmerchant.ee.
 25. 3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
 26. 3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
 27. 3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
 28. 3.2.3. Digital Merchant Partner OÜ on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt nädalaajase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.
 29. 4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
 30. 4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Digital Merchant Partner OÜ poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu 100% ulatuses vähemasti 3 päeva enne koolituse algust või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
 31. 4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja telefonis või emaili teel kinnitusega.
 32. 5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
 33. 5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
 34. 5.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku või soovi korral annavad tagasiside videointervjuu vormis.
 35. 6. Koolituse eest tasumine
 36. 6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 37. 6.2. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
 38. 6.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
 39. 7. Koolitusest loobumine
 40. 7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Digital Merchant Partner OÜ-d e-kirja teel mihkel@digitalmerchant.ee
 41. 7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 14 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
 42. 7.3. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 50% õppetasust.
 43. 7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 7 päeva enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
 44. 7.5. Makstud õppetasu on võimalik üle anda kolmandale isikule.
 45. 8. Koolituse katkestamine
 46. 8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.
 47. 9. Õppija õigused ja kohustused
 48. 9.1. Õppijal on õigus:
 49. 9.1.1. kandideerida oma võimetele ja huvidele vastavale kursusele;
 50. 9.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
 51. 9.1.3. saada teavet Digital Merchant Partner OÜ õppekorralduse ja õppekava kohta;
 52. 9.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist Digital Merchant Partner OÜ süül ära jäänud kursuste eest;
 53. 9.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
 54. 9.1.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.
 55. 9.2. Õppija on kohustatud:
 56. 9.2.1. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid;
 57. 9.2.2. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.
 58. 10. Koolitaja kvalifikatsiooninõuded
 59. 10.1. Koolitaja tegutseb aktiivselt õpetatavas valdkonnas ning omab vastavasisulist kogemust, mida ta on võimeline tõestama.
 60. 11. Vaidluste lahendamise kord
 61. 11.1. Digital Merchant Partner OÜ ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.